इ-प्रकाशने

गणिताशी गट्टी (प्रा. माणिक टेंबे)

आयझॅक न्यूटन: प्रिसिंपिआ (दी मॅथेमॅटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल फिलॉसॉफी) - तिसरी आवृत्ती

पियरे-सामॉन लाप्लास: ए फिलॉसॉफिकल एस्से ऑन प्रोबॉबिलिटिज

युक्लिड: एलिमेंट्स ऑफ जिऑमेट्री

गणिताशी गट्टी (प्रा. माणिक टेंबे)

आयझॅक न्यूटन: प्रिसिंपिआ (दी मॅथेमॅटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नॅचरल फिलॉसॉफी) - तिसरी आवृत्ती

पियरे-सामॉन लाप्लास: ए फिलॉसॉफिकल एस्से ऑन प्रोबॉबिलिटिज

युक्लिड: एलिमेंट्स ऑफ जिऑमेट्री