मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका (विज्ञान मासिक)‌

1,000.00

वार्षिक वर्गणीः रु. ३५०/- (टपालखर्चासह)
त्रैवार्षिक वर्गणीः रु. १,०००/- (टपालखर्चासह)
किरकोळ अंकः रु. ३०/-,
दिवाळी अंक रु. १५०/-